PRIVACY- EN COOKIEBELEID

  1. Introductie

  Versie 2. Laatste revisie: 12 mei 2020
  Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.
  Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: WOW-Group NV, Langestraat 40C, 3220 Sint-Pieters-Rode, BE0810.307.613 (hierna afgekort als “WOW”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

  2. Algemeen

  Dit beleid is van toepassing op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken (= betrokkenen), zoals klanten en websitebezoekersWOW leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. WOW stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de functionaris voor gegevensbescherming om de inhoud van de privacyverklaring bij te houden en de betrokkenen op de hoogte te stellen wanneer er wezenlijke wijzigingen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om kennis te nemen van alle wijzigingen wanneer ze worden meegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij WOW is Tamara Verboven. 

  3. Persoonsgegevens

  3.1. Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?
  We verkrijgen dergelijke persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt. Door u te registreren op de website of de velden in te vullen die om persoonlijke gegevens vragen, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar voor WOW-Mobility. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verkrijgen tijdens uw interacties met ons. Interacties kunnen acties omvatten zoals het plaatsen van een bestelling of het contacteren van onze klantendienst.De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 5.
  3.2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
  • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres;• Categorie 2, bij registratie: uw profielnaam, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding)• Categorie 3, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;• Categorie 4: cookies;• Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
  3.3. Doeleinden van de verwerking:
  De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:• Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van WOW om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;• Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;• Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;*• Categorie 4: zie ook artikel 5 over het gebruik van cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;• Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
  *Direct marketing:De persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”), bijvoorbeeld door zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan WOW uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot WOW haar producten en/of diensten. WOW kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door haar bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijf-link te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
  3.4. Duur van de verwerking
  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u.
  3.5. Toegang door werknemers
  Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
  3.6. Doorgifte van gegevens aan derden
  WOW zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van WOW, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien WOW failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van WOW geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. WOW zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat WOW uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  Wettelijke vereistenIn zeldzame gevallen kan het voorkomen dat WOW uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. WOW zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
  3.7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  In geen geval kan WOW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


  4. Uw rechten

  • Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WOW . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
  • Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren,• hetzij per e-mail naar eb.puorg-wow%40reciffo-atad, • per aangetekende post naar Langestraat 40C, 3220 Sint-Pieters-Rode, België• of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
  De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
  U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:     Drukpersstraat 35, 1000 Brussel    Tel: +32 (0)2 274 48 00    Fax: +32 (0)2 274 48 35    E-mail: eb.abg-dpa%40tcatnoc
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  5. Cookies

  5.1. Wat zijn cookies?Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van WOW en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
  5.2. Soorten cookiesHoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
  5.3. Google AnalyticsDeze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
  Voor cookies geplaatst door derde partijen (zoals o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van deze cookies.
  5.4. Cookies weigeren of blokkerenBij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen en aldus uw toestemming intrekken. 
  U kunt tevens cookies blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.
  Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org
  Meer informatie over het blokkeren of wijzigen van cookies, vindt u op de support pagina’s van de respectievelijke browsers:
  Internet ExplorerChromeFirefoxSafari

  6. Contact

  Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op

  • hetzij per e-mail naar eb.puorg-wow%40reciffo-atad,
  • per aangetekende post naar Langestraat 40C, 3220 Sint-Pieters-Rode, België
  • of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart

  7. Wijzigingen

  We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen telkens deze wordt gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring wordt van kracht op die datum.Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.