PRIVACY BELEID VAN DE WOW-MOBILITY APP

  1. Introductie

  Versie 2. Laatste revisie: 22 juni 2020
  Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en levering van goederen en diensten.
  Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: WOW-Group NV, Langestraat 40C, 3220 Sint-Pieters-Rode, BE0810.307.613 (hierna afgekort als “WOW”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens in de WOW-Mobility app, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

  2. Algemeen

  Dit beleid is van toepassing op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken die verzameld zijn via de WOW-Mobility app (= betrokkenen).

  WOW leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. WOW stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  Het is de verantwoordelijkheid van de functionaris voor gegevensbescherming om de inhoud van de privacyverklaring bij te houden en de betrokkenen op de hoogte te stellen wanneer er wezenlijke wijzigingen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om kennis te nemen van alle wijzigingen wanneer ze worden meegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij WOW is Tamara Verboven.

  3. Persoonsgegevens

  3.1. Hoe verkrijgen we persoonsgegevens?
  We verkrijgen dergelijke persoonsgegevens omdat u deze aan ons verstrekt. Door u te registreren op de WOW-Mobility app, zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar voor WOW-Mobility. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verkrijgen tijdens uw interacties met ons. Interacties kunnen acties omvatten zoals het contacteren van onze klantendienst of support.
  3.2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
  • Naam en voornaam• E-mailadres• Adres (straat, huisnummer, postcode, stad, land)• Mobiel nummer• Locatie*• Kredietkaart nummer (laatste 4 cijfers)• Betaalgegevens (bedrag, betaalmethode, status van de betaling, timestamp)
  3.3. Doeleinden van de verwerking:
  WOW zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:• Het beheer van uw account in deze app met het oog op het gebruik van de diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd door het aanmaken van een account in de app;• De facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
  U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling.
  3.4. Duur van de verwerking
  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen WOW en u.
  3.5. Toegang door werknemers
  Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan bepaalde werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
  3.6. Doorgifte van gegevens aan derden
  WOW zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van WOW, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien WOW failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van WOW geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. WOW zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat WOW uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  Wettelijke vereistenIn zeldzame gevallen kan het voorkomen dat WOW uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. WOW zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is..
  3.7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  In geen geval kan WOW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.
  U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de app vanop uw toestel en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


  4. Uw rechten

  • Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WOW . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
  • Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
  • Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
  U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:     Drukpersstraat 35, 1000 Brussel    Tel: +32 (0)2 274 48 00    Fax: +32 (0)2 274 48 35    E-mail: eb.abg-dpa%40tcatnoc
  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  5. Contact

  Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wil u één of meerdere van uw rechten uitoefenen, neem gerust contact met ons op
  • per e-mail naar eb.puorg-wow%40reciffo-atad, • per aangetekende post naar WOW-Group N.V., Langestraat 40C, 3220 Sint-Pieters-Rode, België• of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart

  6. Wijzigingen

  We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de privacyverklaring, zullen we de herzieningsdatum aanpassen telkens deze wordt gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring wordt van kracht op die datum.Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.